Pravidlá online hlasovania

 

1. Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom súťaže Detský čin roka – online anketa pre verejnosť (ďalej len „Súťaž“) je nezisková organizácia ĽUDIA ĽUDOM, n. o. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 42166683, DIČ: 2022894115, registrovaná v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom Obvodným úradom Bratislava, registračné číslo: OVVS-23907/287/2009-NO (ďalej „Usporiadateľ“).

 

2. Generálny partner:

Súťaž je realizovaná v spolupráci so združením Detský čin roka, so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, registrovanou v Registri občianskych združení MV SR, registračné číslo: 203/Na-2002/993 (ďalej len „Generálny partner“).

 

3. Trvanie a miesto Súťaže:

Súťaž prebieha  v termíne od 2.10.2023 do 30.11.2023 do 24.00 hod. Súťaž prebieha na portáli DetskyCin.ludialudom.sk.

 

4. Výklad niektorých pojmov

4.1 Súťažiaci – pre účely súťaže sú súťažiacimi finalisti Detského činu roka 2023, ktorých vybrala odborná porota a združenie Detský čin roka. Ich zoznam získal prevádzkovateľ súťaže od partnera súťaže.

4.2 Hlasujúci – pre účely súťaže sú používatelia DetskyCin.ludialudom.sk, ktorí budú môcť odovzdať hlas svojmu favoritovi cez  tlačidlo „Hlasovať“. Aby sa predišlo pochybnostiam, v prípade, ak hlasujúci stlačí tlačidlo „Hlasovať“ pre svojho favorita, odovzdá mu tým svoj hlas v rámci uvedenej súťaže.

4.3 Príbeh – je textom uverejneným na DetskyCin.ludialudom.sk, ktorý opisuje detský čin konkrétneho finalistu. Súčasťou podstránky, na ktorej je uverejnený príbeh sú aj funkcionality umožňujúce hlasovanie v súťaži.

 

5. Priebeh súťaže

5.1 Hlasujúci – pre účely súťaže sú používatelia webu DetskyCin.ludialudom.sk, ktorí budú môcť odovzdať hlas svojmu favoritovi na portáli cez  tlačidlo „Hlasovať“. Hlasujúci poskytujú súťažiacim svoje hlasy prostredníctvom web stránky usporiadateľa.

5.2 Víťazom súťaže sa stane jeden súťažiaci, ktorého Príbeh získa počas trvania tejto súťaže najväčšiu podporu hlasujúcich. Podpora hlasujúcich je pre účely tejto súťaže vyjadrená súčtom hlasov poskytnutých hlasujúcimi prostredníctvom tlačidla „Hlasovať“ jednotlivým príbehom.

5.3 Hlasujúci je oprávnený odovzdať hlas z jednej e-mailovej adresy hlasujúceho maximálne raz za 1 detský čin od začiatku až po koniec trvania súťaže.

5.4 V prípade, ak si finalista súťaže Detský čin roka 2023 podľa bodu 4.1 neželá byť súťažiacim v súťaži, musí to oznámiť usporiadateľovi e-mailom na info@ludialudom.sk počas trvania súťaže. V prípade ak tak neurobí, považuje to za jeho súhlas s účasťou v súťaži.

5.5 Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého súťažiaceho, ktorý nerešpektuje pravidlá súťaže alebo pravidlá poskytovania služieb portálu zverejnené na DetskyCin.ludialudom.sk.  Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí prijatie hlasu viažu na akúkoľvek podmienku, a to bez ohľadu na to, akým spôsobom a u koho túto podmienku uplatnia. V prípade vylúčenia súťažiaceho zo súťaže v súlade s týmito pravidlami zaniká účasť súťažiaceho v súťaži so všetkými prijatými darmi momentom odoslania oznámenia usporiadateľa súťažiacemu o jeho vylúčení zo súťaže, i keď sa súťažiaci o svojom vylúčení nedozvie. Usporiadateľ je oprávnený zverejniť na webe oznámenie o vylúčení konkrétneho súťažiaceho s uvedením dôvodov jeho vylúčenia.

5.6 Konečné poradie súťažiacich v súťaži bude zverejnené na DetskyCin.ludialudom.sk a počas slávnostného odovzdávania cien Detského činu roka 2023.

5.7 Viac informácii o postupe hlasovania nájdete na detskycin.ludialudom.sk/ako-hlasovat/

 

6. Hodnotenie súťažiacich

6.1 Súťažiaci s najvyšším počtom hlasov získaných prostredníctvom tlačidla „Hlasovať“ získava cenu od usporiadateľa súťaže.

 

7. Zodpovednosť usporiadateľa

Na získanie darov od usporiadateľa nevzniká právny nárok, tieto nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím darov od usporiadateľa. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb. Usporiadateľ nezodpovedá a neručí za splnenie daňových a/alebo odvodových povinností výhercu súvisiacich s výhrou v Súťaži.

 

8. Osobné údaje

Účasťou v súťaži každý súťažiaci dáva súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa bydliska, mailová adresa, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže. Súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaci udeľuje na dobu neurčitú. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla usporiadateľa. Dňom doručenia takéhoto oznámenia usporiadateľovi sa súťažiaci považuje za nespĺňajúceho podmienky súťaže a jeho účasť v súťaži zaniká, vrátane nároku na poskytnutie ďalšieho daru od Generálneho partnera. Výherca udeľuje súhlas so zverejnením svojho mena, mesta pobytu, fotografie, video-dokumentácie a reportáže z procesu odovzdania a čerpania darov na internetových stránkach usporiadateľa a Generálneho partnera vrátane ich zverejnenia Generálnym partnerom a usporiadateľom na akýchkoľvek prezentačných a propagačných materiáloch usporiadateľa a Generálneho partnera a s ich  ďalším bezodplatným šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audiovizuálnych materiáloch.

Účasťou v hlasovaní v súťaži dáva každý hlasujúci súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, mailová adresa, ktoré hlasujúci v súťaži poskytol. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje na dobu neurčitú. Hlasujúci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to oznámením na e-mailovú adresu info@ludialudom.sk. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám ani použité na reklamné účely.

 

9. Osobitné a záverečné ustanovenia:

9.1 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá. Usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže tiež ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá súťaže, alebo svoju účasť v súťaže vykonáva v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo v rozpore s dobrými mravmi. Usporiadateľ je oprávnený zverejniť meno vylúčeného súťažiaceho na portáli s uvedením dôvodov jeho vylúčenia zo súťaže.

9.2 Súťaže sa nemôže ako súťažiaci zúčastniť žiadny zamestnanec, obchodný partner alebo člen výkonného alebo kontrolného orgánu uchádzača, Generálneho partnera, ani iná osoba, ktorá sa na príprave a priebehu súťaže akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo zúčastňuje a ani osoby blízke týmto osobám (§ 116 Občianskeho zákonníka). Tieto osoby budú usporiadateľom zo súťaže vylúčené.

 

V Bratislave, dňa  1. 10. 2023